fbpx
TourisThings.GR > Home Blog TourisThings > Οργάνωση & Διοίκηση > Αστεροποίηση ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων. Υπάρχει;

Και όμως υπάρχει από το 2018. Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν κριτήρια “αστεροποιήσης” και για τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα (ΕΕΔΔ), το σύστημα κλειδιών όπως ονομάστηκε.

Σε κατηγορίες κλειδιών, κατατάσσονται τα ΕΕΔΔ, τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που αναπτύσσονται σε συγκροτήματα μέχρι 30 δωματίων, λαμβανομένων υπόψη στον υπολογισμό των υπνοδωματίων και των καθιστικών, εφόσον σε αυτά εκμισθώνονται κλίνες.

Τα ΕΕΔΔ κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, με την 5η ως ανώτερη κατηγορία, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη “βάση” της κατηγορίας. Η βάση βαθμολογούμενων κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών είναι:

  • 5 ΚΛΕΙΔΙΑ= 5.000
  • 4 ΚΛΕΙΔΙΑ= 4.000
  • 3 ΚΛΕΙΔΙΑ= 3.000
  • 2 ΚΛΕΙΔΙΑ= 2.000
  • 1 ΚΛΕΙΔΙ = 1.500

Παρακάτω επισυνάπτεται το αρχείο σχετικά με τα υποχρεωτικά και προαιρετικά κριτήρια, τεχνικών και μη προδιαγραφών, για συγκέντρωση μορίων ανά κατηγορία που επιθυμούμε να έχουμε.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ, επισημαίνονται τα παρακάτω:

Άρθρο 2

Γενικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ΕΕΔΔ

2.1 Τα ΕΕΔΔ ανεγείρονται με όρους δόμησης κατοικίας, σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις, τις ισχύουσες για την περιοχή γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτηριοδομικές διατάξεις, σε οικόπεδα/γήπεδα, στα οποία εξασφαλίζεται πρόσβαση των επισκεπτών και τροφοδοσία και αποκομιδή των απορριμμάτων του καταλύματος.

1. Η παράγραφος 2.2. του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2 Είναι δυνατή η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων ΕΕΔΔ εντός του ίδιου κτιρίου».

Αριθμ. 4415 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1011/26.03.2019

2.3 Η επιχείρηση ΕΕΔΔ εξασφαλίζει τη σύνδεση του κτηρίου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και κυρίως με το αντίστοιχο δίκτυο αποχέτευσης ή σε περίπτωση μη ύπαρξης δικτύου αποχέτευσης διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του υπάρχοντος αποχετευτικού συστήματος.

Άρθρο 3

Τεχνικές προδιαγραφές

3.1 Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μια εκ των επιχειρήσεων, ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.

3.2 Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κύριο ποσοστού εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυρίων. Ο περιορισμός του προηγουμένου εδαφίου ισχύει και σε περιπτώσεις μίσθωσης του ακινήτου.

3.3 Σε περίπτωση, που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, πρέπει να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.4 Σε περίπτωση κτιρίων, στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.

3.5 Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια, στα οποία δεν έχουν εκτελεσθεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις κ.λπ).

3.6 Στα ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), δεν ελέγχονται τα κριτήρια 1 έως 11 του Παραρτήματος αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια.

3.7 Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας 5 κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον ένα δωμάτιο τουλάχιστον δύο κλινών για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που λειτουργούν εντός κτιρίων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, όπως  συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62).

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

4.1. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, οι οποίες έχουν καταταγεί με βάση προϊσχύσαν σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31.12.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4.2. Για την κατάταξη των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες κλειδιών δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές, αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και υπολογίζεται η βαθμολογία που συγκεντρώνεται από τα επιμέρους βαθμολογούμενα κριτήρια του ελαχίστου αριθμού μορίων που απαιτείται ανά κατηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές καθώς και τα κριτήρια από 1 έως 11 του Παραρτήματος.

4.3 Σε περίπτωση κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία από την υφιστάμενη ελέγχονται και οι τεχνικές προδιαγραφές.

[2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται παράγραφοι 4.4. και 4.5 ως εξής:

«4.4. Για την κατάταξη στις κατηγορίες κλειδιών επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό ΕΕΔΔ , πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές (κριτήρια 1 έως 11 του Παραρτήματος) της παρούσας απόφασης. Η ως άνω διάταξη ισχύει και για επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια για ανέγερση ΕΕΔΔ πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.

4.5. Πιστοποιητικά κατάταξης τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη τους».

Αριθμ. 4415 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1011/26.03.2019]

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:

α) η αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) (Β΄ 2840), όπως ισχύει,

β) κάθε άλλη διάταξη αντίθετου προς τις διατάξεις της παρούσας περιεχομένου.

Είναι μία ευκαιρία, για τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και αντίστοιχου τύπου καταλύματος, να αναδείξουν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουν, κατά πλειοψηφία τους, και να χρησιμοποιηθεί μάλιστα ως το πιο δυνατό εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση της επιχείρησης.

Όπως ήδη έχουμε επισημάνει σε προηγούμενο άρθρο σχετικά με την αστεροποίηση των ξενοδοχείων, το παραπάνω άρθρο είναι συμβουλευτικό και ένας “μπούσουλας” ενημέρωσης. Σε περίπτωση που θέλετε να προχωρήσετε στη διαδικασία, χρειάζεται να αναζητήσετε το αναλυτικό ΦΕΚ και του αρμόδιους φορείς για να πάρετε πλήρη πληροφόρηση και να αποφύγετε αστοχίες.

Πηγή:Touristhings.gr

One thought on “Αστεροποίηση ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων. Υπάρχει;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *